Serkan Ünal

SERKAN ÜNAL

Ders: Hadis

1980 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Yine orada Şemseddin Uçar Hocaefendi (rh.a)’den ve diğer ilim adamlarından Arapça ve dini ilimler tahsilinde bulundu. 2005-2014 yılları arasında Kahire’de bulundu. Bu süre zarfında el-Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesi Hadis Bölümünü bitirdi ve Prof. Dr. Mustafa Ebû Süleyman en-Nedvî, Mu’min Yûsuf es-Somâlî, Mahmûd Nihat Temel gibi âlimlerden ilim tahsilinde bulundu.

Türkiye’ye döndükten sonra Sahn-ı Semân İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde çeşitli dersler ve seminerler verdi. Kısa bir süreliğine Eyüp Belediyesi Bilgievlerinde Arapça hocalığı yaptı.

2016 Şubat ayından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nde Tefsir ve Kur’ân İlimleri derslerine girmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İlmi Çalışmaları

  1. Arapça Çalışmaları:
  2. Zâdu’l-Ahvezî fî Tercemeti’l-Gümüşhânevî. Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhânevî’nin hayatı, eserleri ve halifelerine dair biyografik çalışma. Seha Grup Yayınları, Erzincan 2013.
  3. el-Mir’âtu’l-Celiyye ale’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye. İmam İbn el-Cezerî’nin Mukaddime’sinin nesir ve şerhi. Seha Grup Yayınları, Erzincan 2016.
  4. el-Mufessiru’l-Kebîr Muhammed Hamdî Yazır. Elmalılı Hamdi Yazır’ın hayatı ve eserlerine dair hazırlanmış kısa Arapça çalışma. Seha Grup Yayınları, Erzincan 2016.
  5. Türkçe Çalışmaları
  6. El-Müntehab, Abd b. Humeyd Müsnedi’nin Türkçe’ye çevirisi. Konevider Yayınları, Konya 2015.
  7. Hz. Peygamber’in Hutbeleri ve Hikmetli Sözleri. Konevider Yayınları, Konya 2016.
  8. Hanefi Mezhebi’ne Göre İbadetler Fıkhı. Şefikurrahman en-Nedvî’nin el-Fıkhu’l-Müyesser isimli eserinin Türkçe’ye çevirisi.