Arapça – İslami İlimler Eğitim Programı 1. Yıl (Hazırlık) Dersleri

I. Dönem  (140 saat)
Dönem Arası (42 Saat)
II. Dönem
(140  saat)
Yaz Dönemi
(216 saat)
Sarf: Emsile, Binâ
Nahiv: Avâmil
Metin: Kasasu’n-nebiyyîn
Sarf: Maksûd-İzzi
Nahiv: el-Tühfetü’s-seniyye
Metin: Kasasu’n-nebiyyîn
Nahiv: İzhâr
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûri (tahâret-Salât)
Hadis: İmâm Nevevî, Şerhu’l-erbeîn