Arapça – İslami İlimler Eğitim Programı 2. Yıl (1. Sınıf) Dersleri

I. Dönem  (140 saat)
Dönem Arası (42 Saat)
II. Dönem
(140 saat)
Yaz Dönemi
(216 saat)
Nahiv: İzhâr
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûrî (zekat-siyam-hac)
Akâid: el-Akidetü’t-Tahaviyye – el-Akidetü’n-Nesefiyye
Belâğat: Teshilü’l-belâğa
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûri (nikah-talak)
Tefsir: Safvetü’t-tefâsîr
Belâğat: Teshilü’l-belâğa
Hadis: Seçme Hadis Metinleri
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûri (bey’, riba, selem, sarf)
Mantık: İsagoci