Akademik Kadro

Mahmut Yurdakul
yurdakulmahmut@gmail.com
Verdiği Dersler: Sarf-Nahiv, Tefsir, Hadis.
Biyografi


Hasan Toruk
hasantoruk29@gmail.com
Verdiği Dersler: Muhtasaru’l-Kuduri (Fıkıh)
Biyografi


Servet Çetin
E-Posta
Verdiği Dersler: Sarf-Nahiv, Belağat, Hadis.
Biyografi


Serkan Ünal
E-Posta
Verdiği Dersler: Hadis 
Biyografi


Hüseyin Erbağ
erbaghuseyin@gmail.com
Verdiği Dersler: Tefsir
Biyografi