El-Akidetü’n-Nesefiyye

Ders: el-Akidetü’n-Nesefiyye

Hoca: Talha Hakan Alp

Ömer en-Nesefi’nin Ehl-i Sünnet inancına dair kaleme aldığı temel eserlerinden biridir. İslam inanç esaslarını kaleme aldığı bu eser günümüze kadar birçok medresede ders kitabı olarak okutulmuş, birçok alim ve arif tarafından bu esere şerh ve haşiyeler yazılmıştır.

Alanında uzman isimlerden biri olan Talha Hakan Alp hocamız tarafından işlediğimiz bu derste sadece akidevî konularla sınırlı kalmıyor, günümüzün itikadi problemlerini irdeleyip Ehl-i Sünnet inancı doğrultusunda cevaplar bulmaya çalışıyoruz. el-Akidetü’n-Nesefiyye dersini, et-Taftazani’nin Şerhu’l-Akaid isimli eserinden istifadeyle gerçekleştiriyoruz.

Call Now Button